Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Tanya- és Falugondnokok Egyesülete

2011.01.01. - jogszabályváltozások

Nem kell vezetni az Szt. 20. § szerinti nyilvántartást falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatásál.

2011. január 1-jével megszűnt a kérelem írásbeliséghez való kötöttsége, az ellátás mind szóban, mind formai kötöttségek nélküli írásbeli alakban kérelmezhető. Erre tekintettel megszűnt a Rendelet 1. számú mellékletének korábbi „A” része, amennyiben az ellátást igénylő írásban kívánja előterjeszteni kérelmét, bármilyen forma megfelelő, amelyből megállapíthatóak az ellátás szempontjából releváns adatok (Szt. 93. § (1) bek., Rendelet 3. § (1) bek.).
Természetesen a kötelező formanyomtatvány megszüntetése ellenére lehetősége van a szolgáltatónak, intézménynek arra, saját használatra összeállítson olyan nyomtatványt, melyet írásbeli kérelem esetén az igénylőnek kitöltésre javasol.

A módosítással rögzítésre került, melyek azok a szolgáltatások, melyek igénybevétele esetén nem szükséges megállapodást kötni (Szt. 94/C. § (2) bek.). Ezen szolgáltatások közt szerepel a falu és  tanyagondnoki szolgáltatás.

Fentiek miatt a korábbi nyomtatvány helyét a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységnaplója váltja fel.

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén  a Szt kimondja, hogy igénybevétele esetén nem kell megállapodást kötni. Annak érdekében, hogy a falu-és tanyagondnoki tevékenység dokumentálása biztosított legyen, egy új tevékenységnapló formanyomtatvány került bevezetésre, melynek alkalmazása kötelező a falu-és tanyagondnoki szolgáltatás esetén.

A tevékenységnapló ellátott általi aláírása a fenntartó döntése alapján mellőzhető, ezért a melléklet alkalmazásának megkezdésekor a fenntartónak írásban rendelkeznie kell arról, elvárja-e az alkalmazott falu-, illetve tanyagondnoktól, hogy az aláírás oszlopot is kitöltesse az ellátottakkal, vagy sem.

A közfeladatot ellátó személyek köre kibővült  a falu- és tanyagondnok személyével. Az ilyen, fokozottabb veszéllyel járó munkakörökben foglalkoztatott személyeket szükséges magasabb szintű védelemben részesíteni az ellenük irányuló erőszakos cselekményekkel szemben. (Szt. 94/L.§ (2) bek. f) és g) pont)

A szakmai program kötelező tartalmi elemeinek csökkentése és racionalizálása:
Az R. 5/A. § (1) bekezdése határozza meg, hogy a szakmai programnak melyek a kötelező tartalmi elemei.
A szakmai program kötelező elemei közül több törlésre került, mert a programnak a szolgáltatás megvalósításáról kell szólnia, a szolgáltatás megtervezésével, előkészítésével kapcsolatos intézkedések a szakmai program tartalmában nem értelmezhetőek, irrelevánsak. A hatályon kívül helyezett tartalmi elemek egy része az SzMSz-nek is része, így azok megismétlése szükségtelen.

Módosultak a szakmai program következő elemei:
Az ellátottak köre, demográfiai mutatói, szociális jellemzői, ellátási szükségletei (5/A. § (1) bek. b) pont). – E pont helyett az ellátandó célcsoport jellemzőit szükséges a jövőben bemutatni a szakmai programban. Tehát csak az adott szolgáltatástípus által ellátott személyek jellemzőit (pl. a célcsoport korösszetétele, egészségi állapota, jövedelmi viszonyai, gondozási szükségletei) kell bemutatni, általános leírásokra nincs szükség.

Az 5/A. § (1) bekezdés korábbi c) pontja (a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége) és f) pontja (bentlakásos intézmény esetén az ápolási, gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma) összeolvadt az új c) pont alatt a következőképpen: a feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellege, tartalma.

Fentiek mellett a szakmai program kiegészült egy új tartalmai elemmel, a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módjával (5/A. § (1) bek. e) pont), pl. helyi újság, szórólap, internet, stb.

2011. július 1-jétől a megyei, fővárosi kormányhivatalok szociális és gyámhivatalainak hatásköre bővülni fog: valamennyi szociális szolgáltatás működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben első fokon a szociális és gyámhivatalok fognak eljárni. A szociális és gyámhivatalok keretében biztosított lesz ezen feladatok magas színvonalon, kellő szakértelemmel, megfelelő gyakorlati ismeretekkel és egységes szakmai elvek mentén történő ellátása. (Szmr. 3.§ (2) bek.)

A hatáskörváltozással összefüggésben a jegyzőnek a 2011. június 30-án a hatáskörébe és illetékességébe tartozó szociális szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 2011. augusztus 31-éig kell megküldenie az illetékes szociális és gyámhivatalnak.

A szociális és gyámhivatal – a jegyzői ellenőrzés időpontjától függetlenül – a működési engedély módosítására irányuló soron következő eljárással egyidejűleg, de legkésőbb 2012. december 31-éig az iratok alapján és a helyszínen ellenőrzi azokat a szociális szolgáltatókat, intézményeket, amelyek 2011. július 1-jén kerültek a hatáskörébe és illetékességébe. Ezen eljárása során szükség esetén alkalmazza az Szmr.-ben foglalt jogkövetkezményeket, továbbá ha a jegyző által kiadott működési engedély nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, a hatályos jogszabályoknak megfelelő működési engedélyt ad ki, és a jegyző által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja. (Szmr. 22/A.§)